Verkoopsvoorwaarden

 

1. Al onze bestellingen en leveringen en verkopen gebeuren onder de toepassing van de volgende voorwaarden, welke voorwaarden altijd primeren op deze van de klant, waarbij de huidige verkoopsvoorwaarden alle voorgaande verkoopsvoorwaarden vervangen.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

3. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals misgewas, planttekorten, enz. kan de bestelling zonder schadevergoeding door de verkoper worden geannuleerd, ook al werd de bestelling reeds aanvaard.

4. Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d.m. niet in de mogelijkheid verkeerd de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

5. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

6. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. de gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan van onze leveranciers.

De soortechtheid van de planten word gewaarborgd, waarbij de vrijwaringsverplichting van de verkoper nooit meer kan bedragen dan de factuurwaarde van de betrokken planten.
De verkoper is nooit aansprakelijk voor het niet hergroeien of bloeien van de geleverde planten, gezien de onmogelijkheid op toezicht van de betrokken planten.

7. De goederen worden verzonden op het risico van de koper. De vervoerskosten zijn, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

8. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de koper.

9. Klachten betreffende de levering en elk protest dienen te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

10. De facturen zijn kontant betaalbaar op de zetel van de verkoper.

11. Bij niet betaling van de facturen is er een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.

12. Bij niet betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfetaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag.

13. Intresten en forfetair schadebeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

14. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

15. In geval van betwistingen zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

 

 

Waarom Plantencentrum Marechal